Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Włodzimierz Lapis - Lista publikacji

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | Publikacje | Teksty on line | Harmonogram zajęć
Publikacje naukowe

Włodzimierz Lapis: Lingwistyka matematyczna i teoria automatów
Włodzimierz Lapis: Lingwistyka matematyczna i teoria automatów
 1. Algorytm fonemizacji głosek Tadeusza Batoga (Tadeusz Batog's algorithm of sounds' phonemization), Eufonia i Logos. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen Batogowej i Profesorowi Tadeuszowi Batogowi. Jerzy Pogonowski (red.), Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1995, 159-170
 2. How should sounds be phonemized? In: R. Murawski, J. Pogonowski (Eds.) Euphony and Logos. Rodopi, Amsterdam - Atlanta, 1997, 135-150.
 3. Jak sfonemizować głoski? Prezentacja metod wykorzystywanych przy próbie efektywnej algorytmizacji. (How should sounds be phonemized?), Investigationes Linguisticae, vol. II, Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznań 1997, 32-44.
 4. Wyznaczanie stopnia redukcji własności do dystynktywnych (The determination of degree of property reduction to distinctive ones), Miscellanea informatologica (red.: M. Górny, P. Nowak), Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, wyd. Sorus, Poznań 2001, 141-158.
 5. Próba unifikacji ogólnych pojęć metodologicznych na gruncie metalingwistyki (An attempt at unifying general methodological notions in metalinguistics), Przestrzenie informacji (red.: W. Krzemińska, P. Nowak), Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, wyd. Sorus, Poznań 2002, 103-107.
 6. Rodzaje dystynkcji - analiza dystynktywnej roli znaków diakrytycznych w języku polskim (Kinds of distinction - an analysis of the distinctive role of diacritics marks in polish), Przestrzenie informacji (red.: W. Krzemińska, P. Nowak), Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, wyd. Sorus, Poznań 2002, 109-118.
 7. Jak się parać lingwistyką? Formalna analiza podejść wieloaspektowych (How to employ oneself in linguistics? A formal analysis of multiaspectual approaches), Investigationes Linguisticae, nr 9 (wydanie elektroniczne na http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/archives.html), Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2003.
 8. Rekurencja jako narzędzie do tworzenia segmentów językowych współczesnej polszczyzny (Recurrence as a tool for creating linguistic segments in the contemporary Polish language), Investigationes Linguisticae, nr 9 (wydanie elektroniczne na http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/archives.html), Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2003 (z Piotrem Wierzchoniem).
 9. Wyjątek jako kategoria opisu rzeczywistości (Exception as a category of reality description) Investigationes Linguisticae, nr 11 (wydanie elektroniczne na http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/archives.html), Instytut Językoznawstwa UAM, Poznan 2004.
 10. O wartości logicznej odpowiedzi enigmatycznych (On logical value of enigmatic answers) Investigationes Linguisticae nr 11 (wydanie elektroniczne na http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/archives.html), Poznań 2004.
 11. Kategoria braku odpowiedzi w świadomości rozmówców (Perception of lack of answer in social consciousness) Investigationes Linguisticae nr 14 (wydanie elektroniczne na http://www.inveling.amu.edu.pl/index.php?page=issues&vol=14), Poznań 2006.
 12. Logiczna analiza wypowiedzi dotyczących braku pozytywnych i negatywnych odpowiedzi (Logical analysis of language samples regarding lack of positive and negative responses) Investigationes Linguisticae nr 14, (wydanie elektroniczne na http://www.inveling.amu.edu.pl/index.php?page=issues&vol=14), Poznań 2006.
 13. Społeczne uwarunkowania skutecznej komunikacji (Social condiotions od effective communication), W: Język, Komunikacja, Informacja. Pod red. P. Nowaka i P. Nowakowskiego. Poznań: SORUS, s. 83-97
 14. Concept, Types and Aspects of Distinctiveness (dostępne na http://www.celta.paris-sorbonne.fr/anasem/papers/Theory/Lapis-Distinction.pdf)., Paris 2008
 15. Społeczne usytuowanie pojęcia dystynktywności wśród określeń synonimicznych (The Social Location of the Notion of Distinctiveness among Synonymous Terms) Investigationes Linguasticae nr 16, (wydanie elektroniczne na http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/pdf/Wlodzimierz_Lapis1_inve16.pdf), Poznań 2008, ss. 99-107
 16. Usytuowanie fonologicznych cech dystynktywnych w strukturze poszczególnych typów cech głosowych (The Location of Phonological Distinctive Features in the Structure of Individual Types of Voice Features) Investigationes Linguasticae nr 16, (wydanie elektroniczne na http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/pdf/Wlodzimierz_Lapis2_inve16.pdf), Poznań 2008, ss. 108-118
 17. Matura – wyzwaniem. Jak przygotować uczniów niezainteresowanych matematyką do obowiązkowej matury?, w: Pomagamy uczyć nr 1 (5)/2009; WSiP ss. 7-11 (A4)
 18. Analiza pojęć 'logika' i 'logiczny' w encyklikach Jana Pawła II, w: Investigationes Linguasticae nr XXIII, Poznań 2011 r., ss. 61-81 (Wydanie elektroniczne na https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/9687)
 19. Dystynktywność ciągów, Investigationes Linguasticae nr XXV, Poznań 2012 r., ss. 58-71
 20. Usytuowanie pojęcia 'cechy dystynktywne' wśród określeń synonimicznych, W: Scripta MANENT - res novae, Pod red. St Puppel, T. Tomaszkiewicz. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, ss. 229-235
 21. Dystynktywność w biznesie, w: Global Outstanding Biannual Interdyscyplinary Research, Spring 2016 Conference, "Acclaimed Professors International Forum" (red. Mendla Tadeusz), Poznań 2016, ss. 71-74
 22. Distinctiveness in Business, w: Global Outstanding Biannual Interdyscyplinary Research, Spring 2016 Conference, "Acclaimed Professors International Forum" (red. Mendla Tadeusz), Poznań 2016, ss. 75-78
 23. The concept of ‘logic’ and ‘logical’ in the official documents of the Pope Benedict XVI in comparison with the approach present in John Paul II encyclicals, w: Investigationes Linguasticae nr XXXIV, Poznań 2016 r., ss. 3-10 (Wydanie elektroniczne na https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/7400/7429)
 24. "Wyróżnianie', "odróżnianie" i "rozróżnianie" jako określenia dystynktywności w "Biblii Tysiąclecia", w: Język, Komunikacja, Informacja. Tom 12 (2017) Pod red. P. Nowaka i P. Nowakowskiego. Poznań 2017: Wydawnictwo Rys, ss. 196-208

Dysertacje

 1. Dokładne rozkłady w losowej n-kostce - praca magisterska (1990)
 2. Wybrane problemy algorytmizacji i automatyzacji opisów fonologicznych - praca doktorska (1999)
 3. Semantyczne i syntaktyczne aspekty dystynktywności - praca habilitacyjna (2014)
 4. Antropologia dystynktywności - złożona do druku w Wydawnictwie UAM (2019)

Inne prace (książki)

 1. VIRSMAS czyli obrzędowość narodzin, ślubu i śmierci w kościele domowym na Litwie - praca dyplomowa w Studium Rodziny przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (1993)
 2. Chrześcijanin świecki wobec władzy - praca dyplomowa Studium Wyższej Katechezy Społecznej Pracujących przy Stowarzyszeniu Ruch Kultury Chrześcijańskiej "Odrodzenie" w Poznaniu (1996)
 3. Poradnik gimnazjalisty z III klasy - książeczka wydana własnym sumptem i bezpłatnie rozprowadzona wśród 10.000 gimnazjalistów na terenie Poznania i powiatu poznańskiego (2003)
 4. Gimnazjum. Powtórka. Test matematyczno-przyrodniczy - repetytorium dla gimnazjalistów z III klasy w zakresie matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii, Wydawnictwo Publicat, 400 stron A5 (2010)
 5. Gimnazjum. Test matematyczno-przyrodniczy - testy dla gimnazjalistów z III klasy w zakresie matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii, Wydawnictwo Publicat, 194 strony A4 (2010)
 6. Lingwistyka matematyczna i teoria automatów - skrypt dla naszych studentów
 7. Matematyka dla laika - skrypt dla naszych studentów

Serwisy internetowe

 1. Baza linków poświęconych logice: http://www.pearltrees.com/logika
 2. Baza linków poświęconych matematyce: http://www.pearltrees.com/matematyka
 3. Baza linków poświęconych lingwistyce matematycznej: http://www.pearltrees.com/lingwistykamatematyczna
 4. Baza linków poświęconych przedsiębiorczości: http://www.pearltrees.com/przedsiebiorczosc
 5. Baza linków poświęconych studiom (i studiowaniu): http://www.pearltrees.com/studia ( BONUS :) )
 6. Baza linków poświęconych humanistyce (w tym humanistyce 2.0): http://www.pearltrees.com/humanistyka (kolejny bonus :) )

Dane z Google scholar: https://scholar.google.pl/scholar?q=W%C5%82odzimierz+Lapis&hl=pl

Prace studentów poświęcone humanistyce cyfrowej

 1. https://www.pearltrees.com/migaaa/publikacje-humanistyce/id29267418 (Magdalena Niewolak)
 2. https://www.pearltrees.com/t/humanistyka-cyfrowa/id28978753 (Maria Migdał i Natalia Syguła)
 3. https://www.pearltrees.com/dawidkas/technologie-mobilne-xxi-wieku/id29484707#l412 (Dawid Kasprzyk)
 4. http://logic.amu.edu.pl/images/c/ca/Kategoryzacja.pdf (Wiktor Derda)