Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Badania

From Zakład Logiki Stosowanej


Spis treści


Co rozumiemy przez Logikę Stosowaną? Przede wszystkim zastosowania pojęć, technik, metod, itp. wypracowanych w logice matematycznej w badaniach języka oraz w refleksji metodologicznej dotyczącej nauk o języku. Staramy się wykorzystywać nasze przygotowanie (logiczne, matematyczne, lingwistyczne, informatyczne, filozoficzne, socjologiczne), aby tak rozumianą logikę stosowaną uprawiać.

[edytuj] Tematyka badawcza

Na podstawie paragrafu 86, punkt 1 Statutu UAM ustala się następujące tematy badań własnych Zakładu Logiki Stosowanej UAM w latach 2007-2014:

  • lingwistyka informatyczna;
  • logiczne aspekty komunikacji społecznej;
  • logika Zachodu a refleksja logiczna Orientu;
  • metodologia lingwistyki;
  • matematyczne podstawy metalogiki.

[edytuj] Seminarium Zakładowe

Seminarium

[edytuj] Konferencja

Dr Włodzimierz Lapis i dr Dorota Lipowska byli organizatorami sesji In search of the logic of communication w ramach międzynarodowej konferencji 37th Poznan Linguistic Meeting, która odbyła się w dniach 20-23 kwietnia 2006 roku w Poznaniu.

[edytuj] Investigationes Linguisticae 14

W marcu 2007 roku opublikowany został numer specjalny elektronicznego czasopima Investigationes Linguisticae (pod redakcją Sławomira Sikory) zawierający teksty pracowników Zakładu Logiki Stosowanej UAM oraz zaproszonych gości. Teksty zebrane zostały zimą 2005-2006.

[edytuj] Władysław Zabrocki

Rozprawa doktorska Władysława Zabrockiego była poświęcona natywistycznym założeniom teorii gramatyk generatywno-transformacyjnych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą filozofii języka oraz metodologii badań językoznawczych. W 2007 roku opublikował książkę: Psychologizm i socjologizm w dziejach generatywno-transformacyjnej refleksji nad językiem naturalnym.

[edytuj] Włodzimierz Lapis

Rozprawa doktorska Włodzimierza Lapisa dotyczyła algorytmizacji oraz automatyzacji pewnych procedur fonetycznych i fonologicznych. Z kolei rozprawa habilitacyjna obejmowała ogół zagadnień związanych z optymalizacją opisu zadanego zbioru obiektów i charakterystyki jego elementów.

[edytuj] Dorota Lipowska

Rozprawa doktorska Doroty Lipowskiej poświęcona była komputerowym metodom syntaktycznej i semantycznej analizy języka naturalnego. Obecnie nadal interesuje się lingwistyką komputerową, a w szczególności stosowanymi w niej gramatykami formalnymi. We współpracy z Profesorem Adamem Lipowskim zajmuje się się komputerowym modelowaniem dynamiki populacji i systemów złożonych. Najnowsze ich badania dotyczą problematyki ewolucji języka, a w szczególności symulacji komputerowych pewnej klasy jej modeli (tzw. Naming Game models).

[edytuj] Sławomir Sikora

Rozprawa doktorska Sławomira Sikory poświęcona była pragmatyce logicznej. Zakres prowadzonych przez niego prac badawczych sytuuje się w szeroko rozumianej problematyce teorii działań językowych.

[edytuj] Victoria Kamasa

Rozprawa magisterska Victorii Kamasy dotyczyła roli rodzaju gramatycznego nazwy zawodu jako nośnika statusu społecznego, zaś doktorska definicji sytuacji w tekstach liturgicznych. Obecnie interesuje się ona krytyczną analizą dyskursu z wykorzystaniem narzędzi korpusowych. Szczególną uwagę poświęca tekstom szeroko rozumianej komunikacji religijnej.

[edytuj] Michał Lipnicki

Rozprawa magisterska Michała Lipnickiego poświęcona była metodom interpretacji logiki indyjskiej. Obecnie zajmuje się on badaniem charakteru zależności język-logika na gruncie indyjskim, uwzględniając jej dwa aspekty: (a) filozoficzny - koncepcja znaku i znaczenia w indyjskiej filozofii języka a ich funkcja we wnioskowaniu; (b) strukturalny - wpływ wybranych cech gramatycznych sanskrytu na własności logiczne schematów poprawnych wnioskowań.