Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Włodzimierz Lapis - Publications

From Department of Applied Logic

CV | Research | Publications | Texts on lineList of Academic Publications

Image:Podrecznik.gif
Włodzimierz Lapis: Mathematical Linquistic and Automata Theory


 1. Algorytm fonemizacji głosek Tadeusza Batoga (Tadeusz Batog's algorithm of sounds' phonemization), Eufonia i Logos. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen Batogowej i Profesorowi Tadeuszowi Batogowi. Jerzy Pogonowski (red.), Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1995, 159-170
 2. How should sounds be phonemized? In: R. Murawski, J. Pogonowski (Eds.) Euphony and Logos. Rodopi, Amsterdam - Atlanta, 1997, 135-150.
 3. Jak sfonemizować głoski? Prezentacja metod wykorzystywanych przy próbie efektywnej algorytmizacji. (How should sounds be phonemized?), Investigationes Linguisticae, vol. II, Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznań, 32-44.
 4. Wyznaczanie stopnia redukcji własności do dystynktywnych (The determination of degree of property reduction to distinctive ones), Miscellanea informatologica (red.: M. Górny, P. Nowak), Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, wyd. Sorus, Poznań 2001, 141-158.
 5. Próba unifikacji ogólnych pojęć metodologicznych na gruncie metalingwistyki (An attempt at unifying general methodological notions in metalinguistics), Przestrzenie informacji (red.: W. Krzemińska, P. Nowak), Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, wyd. Sorus, Poznań 2002, 103-107.
 6. Rodzaje dystynkcji - analiza dystynktywnej roli znaków diakrytycznych w języku polskim (Kinds of distinction - an analysis of the distinctive role of diacritics marks in polish), Przestrzenie informacji (red.: W. Krzemińska, P. Nowak), Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, wyd. Sorus, Poznań 2002, 109-118.
 7. Jak się parać lingwistyką? Formalna analiza podejść wieloaspektowych (How to employ oneself in linguistics? A formal analysis of multiaspectual approaches), Investigationes Linguisticae, nr 9 (wydanie elektroniczne na http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/archives.html), Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2003.
 8. Rekurencja jako narzędzie do tworzenia segmentów językowych współczesnej polszczyzny (Recurrence as a tool for creating linguistic segments in the contemporary Polish language), Investigationes Linguisticae, nr 9 (wydanie elektroniczne na http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/archives.html), Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2003 (z Piotrem Wierzchoniem).
 9. Wyjątek jako kategoria opisu rzeczywistości (Exception as a category of reality description) Investigationes Linguisticae, nr 11 (wydanie elektroniczne na http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/archives.html), Instytut Językoznawstwa UAM, Poznan 2004.
 10. O wartości logicznej odpowiedzi enigmatycznych (On logical value of enigmatic answers) Investigationes Linguisticae nr 11 (wydanie elektroniczne na http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/archives.html), Poznań 2004.
 11. Percepcja znaczenia braku odpowiedzi w świadomości społecznej (Perception of the meaning of lack of answer in social consciousness) - prepared to print, Poznań 2004.
 12. Logiczna analiza wypowiedzi zawartych w polskim Internecie, dotyczących braku pozytywnych i negatywnych odpowiedzi (Logical analysis of language samples found on the Polish Internet, regarding lack of positive and negative responses) - prepared to print, Poznań 2004.
 13. Społeczne uwarunkowania skutecznej komunikacji (social condiotions od effective communication) - prepered to print, Poznań 2006.