Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Victoria Kamasa - Tematyka badawcza

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | Dydaktyka | Publikacje | Teksty on line


Moje zainteresowania badawcze znajdują się na pograniczu językoznawstwa i socjologii, zarówno w sensie teoretycznym, jak i metodologicznym. Obie te dziedziny przeplatają się w moich badaniach od początku studiów magisterskich, zaś w trakcie pracy nad rozprawą doktorską uległy zawężeniu do relacji między szeroko definiowanym językiem religijnym a jego społecznym funkcjonowaniem i odbiorem. Temu tematowi poświęcona została opublikowana przeze mnie w 2011 roku monografia Dramaturgia liturgii (na podstawie pracy doktorskiej). Publikacja uzyskała Nagrodę III stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za działalność naukową. Również również obecnie moje zainteresowania mieszczą się w tym zakresie tematycznym, dotyczą bowiem dyskursu polskiego Kościoła Katolickiego na temat wybranych aspektów seksualności. Badania prowadzone będą w nurcie Krytycznej Analizy Dyskursu, z wykorzystaniem narzędzi językoznawstwa korpusowego, którym to badaniom poświęcam ostatnio sporo uwagi. Drugą gałąź moich zainteresowań stanowi zastosowanie metodologii nauk społecznych w empirycznych badaniach nad językiem. Zainteresowanie to znajduje odzwierciedlenie w mojej pracy badawczej, w której część uwagi poświęcana jest właśnie warsztatowi metodologicznemu. Ponadto wraz z współpracownikami przygotowałam projekt badawczy dotyczący tego zagadnienia (konkurs Opus). Wypracowanymi rozwiązaniami miałam również okazję dzielić się ze studentami podczas dwóch edycji fakultetu Praktyczna metodologia badań nad językiem (rok akademicki 2011/2012 oraz 2012/2013) oraz w trakcie seminarium licencjackiego, a także z doktorantami: prowadziłam zajęcia dla jednego z modułów studium doktoranckiego Language, Society, Technology & Cognition (metodologia badań, zajęcia w języku angielskim), zaś w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 poprowadzę zajęcia dla Wydziałowego Studium Doktoranckiego (Analiza danych w naukach filologicznych).