Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Historia Zakładu

From Zakład Logiki Stosowanej

Spis treści


Zakład Logiki Stosowanej został utworzony w 1995 roku w Instytucie Językoznawstwa UAM decyzją JM Rektora UAM (Zarządzenie nr 62/95 Rektora UAM z dnia 28 lutego 1995 roku).

Obecnie pracownikami i doktorantami Zakładu są:

 • dr Victoria Kamasa
 • dr hab. Włodzimierz Lapis
 • dr Dorota Lipowska
 • dr Sławomir Sikora
 • mgr Anna Wartecka
 • prof. UAM dr hab. Władysław Zabrocki (kierownik).

Doktorantami w Zakładzie Logiki Stosowanej UAM byli:

 • dr Bogumiła Góral (2009-2014)
 • dr Marcin Junczys-Dowmunt (2005-2009)
 • dr Michał Lipnicki (2009-2014)
 • dr Ida Stria (2011-2016)
 • mgr Michał Jahns
 • mgr Paulina Wandas

Staż naukowy w Zakładzie Logiki Stosowanej UAM w roku akademickim 2004-2005 odbywał dr hab. Piotr Błaszczyk. W latach 1995-2015 pracownikiem Zakładu Logiki Stosowanej UAM był prof. dr hab. Jerzy Pogonowski.

[edytuj] Przychodzimy, odchodzimy...

Władysław Zabrocki ukończył studia filozoficzne (UAM, 1974-1978). W Instytucie Językoznawstwa zatrudniony został w 1979 roku. Rozprawę doktorską z językoznawstwa ogólnego obronił w 1987 roku. Do Zakładu Logiki Stosowanej przeszedł (z Zakładu Metodologii Lingwistyki) w 2004 roku. Jego zainteresowania badawcze dotyczą filozofii języka oraz metodologii badań językoznawczych. W 2007 roku opublikował książkę: Psychologizm i socjologizm w dziejach generatywno-transformacyjnej refleksji nad językiem naturalnym.

Włodzimierz Lapis ukończył studia matematyczne (UAM, 1985-1990). W Instytucie Językoznawstwa zatrudniony został w 1990 roku, rozprawę doktorską z językoznawstwa ogólnego zatytułowaną "wybrane problemy algorytmizacji i automatyzacji opisów fonologicznych" (promotor: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski) obronił w 1999 roku. Habilitację sfinalizował w 2015 r. w oparciu o wcześniejszy dorobek oraz dysertację z 2014 r. "Semantyczne i syntaktyczne aspekty dystynktywności" (opisane są w niej zagadnienia związane z optymalizacją opisu zadanego zbioru obiektów i charakterystyki jego elementów, ze szczególnym odniesieniem do językoznawstwa). Napisał podręczniki do przedmiotu "Wstęp do matematyki" i do "Lingwistyki matematycznej".

Dorota Lipowska ukończyła studia matematyczne (UAM, 1976-1981). W Instytucie Językoznawstwa zatrudniona została w 1982 roku. Rozprawę doktorską z językoznawstwa ogólnego obroniła w 1988 roku. Po wyjazdach zagranicznych i urlopach wychowawczych powróciła do pracy w listopadzie 2003 roku. Habilitację uzyskała w 2019 r. na podstawie monografii Komputerowe modelowanie ewolucji języka. Jej zainteresowania badawcze dotyczą obecnie głównie lingwistyki ewolucyjnej. Prowadzi badania za pomocą symulacji komputerowych systemów wieloagentowych, wykorzystując modele gier językowych do analizy problemu wyłaniania się konwencji językowych i ich uzgadniania w obrębie populacji. Podobnych modeli tzw. dynamiki zgodności używa też w badaniach niektórych zjawisk fizycznych (we współpracy z prof. Adamem Lipowskim).

Sławomir Sikora ukończył studia filozoficzne (UAM, 1984-1989). W Instytucie Językoznawstwa zatrudniony został w 1991 roku, rozprawę doktorską z językoznawstwa ogólnego obronił w 2000 roku. Jego zainteresowania badawcze dotyczą filozofii języka oraz pragmatyki logicznej.

Victoria Kamasa ukończyła studia z językoznawstwa i informacji naukowej w UAM (2006). W latach 2006-2010 była doktorantką w Zakładzie Logiki Stosowanej UAM. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w tym samym Zakładzie.Jest także absolwentką socjologii na UAM oraz podyplomowych studiów Akademia Trenera na WSB. Jej zainteresowania badawcze dotyczą m.in. pragmatyki logicznej oraz krytycznej analizy dyskursu.

Marcin Junczys-Dowmunt ukończył studia germanistyczne w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego (2000-2005) oraz studia inżynierskie (informatyka) w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi (2000-2004). W latach 2005-2009 był doktorantem w Zakładzie Logiki Stosowanej UAM. Obecnie jest adiunktem w Pracowni Systemów Informacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM.

Michał Lipnicki ukończył studia z językoznawstwa i informacji naukowej (UAM 2009). W latach 2009-2014 był doktorantem w Zakładzie Logiki Stosowanej UAM. W 2014 roku obronił rozprawę doktorską Językowe i filozoficzne uwarunkowania logiki buddyjskiej. Obecnie pracuje na stanowisku projektanta systemów komputerowych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Bogumiła Góral obroniła w 2014 roku rozprawę doktorską Pejzaż językowy Kaszub jako wykładnik tożsamości etnicznej. Studium socjolingwistyczne (promotor: prof. Władysław Zabrocki). Obecnie pracuje w Zakładzie Lingwistyki i Translacji (Katedra Neofilologii, Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej).

Ida Stria ukończyła etnolingwistykę (2011) oraz filologię szwedzką (2012) na UAM. Była doktorantką w Zakładzie Logiki Stosowanej UAM w latach 2011-2016. Obroniła rozprawę doktorską Towards a linguistic worldview for artificial languages (UAM, 2016). Obecnie pracuje w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (Wydział Lingwistyki Stosowanej) na Uniwersytecie Warszawskim.

Piotr Błaszczyk jest profesorem w Instytucie Matematyki Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. W ramach urlopu naukowego (2004-2005) pracował nad rozprawą habilitacyjną z filozofii matematyki, poświęconą analizie rozumienia pojęcia ciągłości. Rozprawę tę ukończył w 2007 roku. Uzyskała ona nagrodę ministerialną w 2009 roku.

Jerzy Pogonowski ukończył studia matematyczne (Uniwersytet Warszawski, 1974). Staż odbył w Zakładzie Logiki Matematycznej UAM (1974-1975). Kierował Zakładem Logiki Stosowanej UAM w latach 1995-2015. Został przeniesiony do Zakładu Logiki i Kognitywistyki UAM (pismo KO-2743-2014/2015 z 3 marca 2015 roku).

[edytuj] Współpraca z innymi ośrodkami

Dr hab. Włodzimierz Lapis współpracuje z Prof. André Włodarczykiem (Francja) w realizacji międzynarodowego programu CASK, poświęconego teoretycznym i praktycznym zagadnieniom tłumaczenia tekstu z jednego języka na drugi.

Dr hab. Dorota Lipowska wspólnie z Prof. Adamem Lipowskim (Wydział Fizyki UAM) zajmuje się symulacjami komputerowymi (m.in. w badaniach dynamiki populacji czy ewolucji języka).

[edytuj] Badania logiczne w Poznaniu

Informacje historyczne dotyczące badań logicznych prowadzonych w Poznaniu (do 1972 roku) znaleźć można np. w artykule Seweryny Łuszczewskiej-Romahnowej Logika, pomieszczonym w: G. Labuda (red.) Nauka w Wielkopolsce. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1973, 190-198. Informacje historyczne podaje także artykuł Romana Murawskiego i Jerzego Pogonowskiego Logical Investigations at the Poznań University in 1945-1955 prezentowany w 2003 roku podczas konferencji 50 years of Studia Logica (Methodisches Denken im Kontext, P.Bernhard und V.Peckhaus (Eds.), mentis Verlag, Paderborn, 2008, 239-254).

W poznańskim środowisku akademickim pracowało w różnych okresach kilkoro znakomitych polskich logików, np. Zygmunt Zawirski, Kazimierz Ajdukiewicz, Roman Suszko, Seweryna Łuszczewska-Romahnowa, Adam Wiegner, Zygmunt Ziembiński.

Postacią, która miała największy wpływ na badania logiczne nad językiem prowadzone w Instytucie Językoznawstwa UAM jest bez wątpliwości Prof. Tadeusz Batóg, pracujący (do emerytury) w Zakładzie Logiki Matematycznej UAM. Rozwój tychże badań byłby niemożliwy bez niezwykle stymulującej i twórczej działalności naukowej Prof. Jerzego Bańczerowskiego, wieloletniego dyrektora Instytutu Językoznawstwa UAM, który poświęcił dziesiątki swych prac aksjomatycznym opisom języka naturalnego.

Zakład Logiki Stosowanej jest tylko niewielką częścią wspólnoty akademickiej zajmującej się w Poznaniu badaniami logicznymi. Innymi ośrodkami, w których prowadzi się takie badania, są: